muốn_dẩy_nhanh_te_chế_chọn_lựa_cung_cấp_nang_luợng